REGULAMIN ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń na wydarzenia organizowane przez Cogito Piotr Wojciekiewicz (Cogito) z siedzibą w 03-721 Warszawie, ul. Jagiellońska 2/98, o numerze NIP: 631-011-92-47, REGON: 270594473
2. Osoba wypełniająca formularz zgłoszenia oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z Cogito
3. Wypełnienie i wysłanie przez Zamawiającego do Cogito formularza zgłoszenia dostępnego na stronach Cogito lub wysłanie zgłoszenia drogą mailową stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Zgłaszającym a Cogito i jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez Zgłaszającego na wszelkie zobowiązanie wynikającego z niniejszego regulaminu. Warunki umowy dodatkowo precyzuje oferta, przedstawiona na stronie internetowej www.schenk.pl, na podstawie, której Zgłaszający podejmuje decyzję o zgłoszeniu.
4. Po przesłaniu przez zamawiającego formularza zgłoszeniowego Zgłaszającemu wydarzenia zostanie wysłana wiadomość e‐mail na adres wskazany w formularzu jako kontaktowy zawierająca oficjalne potwierdzenie uczestnictwa, wszelkie niezbędne informacje organizacyjne oraz informacje o płatności.
5. Dokonanie wpłaty powinno odbyć się terminowo na podstawie wystawionej faktury. Wpłaty należy dokonać na konto Cogito 90 1050 1025 1000 0092 2396 2045 (ING Bank) wskazane również w oficjalnym potwierdzeniu uczestnictwa lub na podstawie wystawionej faktury.
6. Wycofanie zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia powoduje powstanie zobowiązania do zapłaty 100 % wartości zamówienia.
7. W przypadku braku uczestnictwa w wydarzeniu oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału, przesłanej w terminie wynikającym z pkt. 6 niniejszego regulaminu, Zgłaszający obowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
8. Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w wydarzeniu. Obowiązuje pisemna rezygnacja z udziału w wydarzeniu.
9. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
10. Cogito zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca odbycia wydarzenia oraz jego odwołania.
11. Odwołanie wydarzenia przez organizatora powoduje zwrot pełnej kwoty wpłaconej przez Zgłaszającego lub możliwość jej wykorzystania na inne wydarzenie. Wymagane jest pisemne wskazaniu konta do przelewu bankowego i przesłanie do Cogito.
12. Wszelkie reklamacje związane z ze szkoleniem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może składać w dowolnej formie. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Szkolenia lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.