SZKOLENIA I PROJEKTY ROZWOJOWE

Obszary
 • Sztuka sprzedaży (techniki sprzedaży).
 • Asertywność w relacjach z klientem.
 • Prezentacje handlowe.
 • Negocjacje handlowe.
 • Przyjazna obsługa klienta.
 • Obsługa trudnego / zdenerwowanego klienta (osobista, telefoniczna, korespondencyjna).
 • Doskonalenie umiejętności doświadczonych sprzedawców.
 • Wpływanie na proces decyzyjny klienta.
 • Sprzedaż złożonych produktów i usług.
 • Budowanie trwałych relacji z klientem.
 • Organizacja pracy sprzedawcy – cele, czas, elastyczność.
 • Zarządzanie terytorium handlowym.
 • Budowanie portfela dochodowych klientów.
 • Stres w pracy sprzedawcy.
 • Obsługa po sprzedaży i windykacja należności.
 • Reklamacje.
 • Komunikacja z klientem (osobista, telefoniczna, korespondencyjna).
 • Automotywacja i radzenie sobie z „syndromem wypalenia”.
 • Inne…zależnie od potrzeb.
 • Wyznaczanie celów i misji firmy / działu.
 • Wypracowywanie strategii działania i zarządzania.
 • Elastyczny dobór stylu zarządzania.
 • Interpersonalne umiejętności szefa – delegowanie, egzekwowanie itp.
 • Motywowanie.
 • Budowanie autorytetu i zarządzanie handlowcami.
 • Rekrutacja i selekcja pracowników.
 • Zarządzanie przez cele.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Przywództwo.
 • Rola szefa w rozwijaniu kompetencji podwładnych.
 • Coaching w rozwoju pracowników.
 • Coaching, czyli jak wspierać i rozwijać pracowników.
 • Motywowanie do współpracy i większych osiągnięć.
 • Zwiększanie motywacji pracowników i ich identyfikacji z firmą.
 • Rozwijanie kompetencji pracowników.
 • Kierowanie rozwojem.
 • Prowadzenie rozmów oceniających.
 • Okresowa ocena pracownicza.
 • Zarządzanie w dziale sprzedaży.
 • Zarządzanie zespołem handlowym.
 • Zarządzanie zespołem rozproszonym.
 • Motywowanie i rozwijanie kompetencji przedstawicieli handlowych.
 • Kierowanie pracą zespołu.
 • Współpraca i zarządzanie w kierowaniu zespołem.
 • Zarządzanie procesem sprzedaży.
 • Efektywne prowadzenie zebrań.
 • Szef w sytuacjach kryzysowych.
 • Inne…zależnie od potrzeb.
 • Komunikacja pionowa i pozioma (przełożony – podwładny, pomiędzy działami, departamentami, zespołami, członkami zespołu itp.).
 • Komunikacja a typy osobowości.
 • Rozwiązywanie konfliktów.
 • Negocjacje i mediacje wewnątrz firmy.
 • Prowadzenie zebrań i spotkań.
 • Wystąpienia publiczne, prezentacje wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Budowanie relacji szef – podwładny.
 • Przyjazne wywieranie wpływu.
 • Komunikacja a budowanie zespołu.
 • Komunikacja w zarządzaniu zmianami.
 • Komunikacja w zarządzaniu projektami.
 • Prowadzenie korespondencji wewnątrz firmy i z klientami.
 • Komunikacja w sytuacjach trudnych (konflikty, reklamacje itp.)
 • Inne…zależnie od potrzeb.
 • Zasady i cele coachingu.
 • Procedury wdrażania i prowadzenia coachingu.
 • Proces uczenia się jako podstawa zmiany zachowań i wzrostu skuteczności.
 • Interpersonalne umiejętności coacha.
 • Coaching a zarządzanie i motywacja.
 • Inne zależnie od potrzeb.
 • Komunikacja w grupie.
 • Jednostka w zespole a zespół w życiu i pracy jednostki.
 • Dynamika i reguły procesu grupowego a efektywność pracy zespołu.
 • Motywacja i inspiracja indywidualna oraz zespołowa.
 • Wykorzystywanie synergii grupy.
 • Spójność celów indywidualnych i zespołowych a motywacja.
 • Przywództwo w budowaniu zespołu.
 • Zespół jako element większego systemu.
 • Treningi integracyjne i komunikacyjne nastawione na konkretny rezultat.
 • Podejście systemowe w budowania zespołu.
 • Budowanie zespołu w oparciu o założenia organizacji uczącej się.
 • Role przyjmowane w zespole a efektywność jednostki i całego zespołu.
 • Współpraca i komunikacja w sytuacjach stresowych.
 • Inne zależnie od potrzeb.
 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych w świecie biznesu.
 • Projektowanie programów szkoleniowych.
 • Prezentacje publiczne o wymowie szkoleniowej.
 • Metodyka szkoleń dających nie tylko wiedzę i umiejętności lecz także wpływających na postawę, motywację itp.
 • Prowadzenie szkoleń przez managerów.
 • Prowadzenie krótkich szkoleń w miejscu pracy.
 • Szkolenia we wdrażaniu nowości (także przygotowanie trenerów wewnętrznych).
 • Dynamika procesu grupowego i współpraca trenera z grupą.
 • Szkolenia a motywacja.
 • Skuteczne, nowoczesne techniki szkoleń angażujących uczestników.
 • Dostarczanie gotowych programów szkoleń wewnętrznych z przygotowaniem trenerów wewnętrznych do ich realizacji.
 • Przygotowanie zespołu trenerów wewnętrznych do konkretnych zadań.
 • Doskonalenie warsztatu doświadczonych trenerów wewnętrznych.
 • System szkoleń wewnętrznych a cele biznesowe – doskonalenie / optymalizacja.
 • Przygotowywanie wewnętrznych materiałów szkoleniowych.
 • Inne zależnie od potrzeb.
 • Zarządzanie sobą w czasie, wyznaczanie celów, planowanie i działanie.
 • Automotywacja.
 • Komunikacja interpersonalna.
 • Asertywność.
 • Rozwiązywanie konfliktów, negocjacje itp.
 • Stres, trudne stany emocjonalne – trening antystresowy + profilaktyka.
 • Radzenie sobie ze stanem przemęczenia.
 • Rozwijanie kreatywności indywidualnej i w zespole.
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów.
 • Savoir – vivre w biznesie (także doradztwo stylizacyjne).
 • Prezentacje publiczne – wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Public Relations i współpraca z mediami.
 • Inne zależnie od potrzeb.
 

Działo się

Cel szkolenia

Celem szkolenie jest zdobycie kluczowych umiejętności trenerskich w prowadzeniu szkoleń biznesowych.

Korzyści ze szkolenia

 • Będziesz świadomie używać swoich mocnych stron w pracy trenera oraz rozumieć swoje deficyty i pracować nad ich wyeliminowaniem,
 • Przeprowadzisz diagnozę potrzeb szkoleniowych w celu poprowadzenia szkolenia biznesowego i jego późniejszej ewaluacji,
 • Przeprowadzisz efektywne szkolenie biznesowe wykorzystując prawa uczenia dorosłych oraz różnorodne techniki i metody,
 • Zdiagnozujesz przyczyny trudnych sytuacji na szkoleniach i umiejętnie sobie z nimi poradzić,
 • Zaprojektujesz efektywne szkolenie biznesowe.

To szkolenie jest dla Ciebie jeśli chcesz:

 • Zdobyć wiedzę i podnieść swoje kompetencje, aby być profesjonalnym trenerem biznesu,
 • Wzbogacić się o konkretne narzędzia, poznać konkretne techniki przydatne do pracy trenera,
 • Usystematyzować wiedzę i poszerzyć horyzonty,
 • Otrzymać informację zwrotną od doświadczonych trenerów,
 • Zdobyć nowe kontakty,
 • Jako absolwent naszej szkoły trenerskiej mieć szansę na współpracę z firmą Schenk Institute i zatrudnienie przy realizacji projektów dla naszych klientów.

Program

Szkoła ma charakter intensywny (zjazdy co 2 tyg.) oraz zindywidualizowany (moduł 1 i 7 jest obligatoryjny, moduł 2-6 do wyboru) 

Moduł nr 1: JA jako trener – samoocena i diagnoza swojego potencjału – 16 godzin OBLIGATORYJNY

Pierwszy moduł szkolenia jest poświęcony temu, aby każdy z uczestników miał szanse w kontakcie z innymi renerami przyjrzeć się swojemu stylowi pracy z grupą, porównać z innymi swój warsztat tak, aby świadomie i precyzyjnie określić te kompetencje trenerskie, których rozwój w projekcie w największym stopniu podniesie jego skuteczność. Każdy z uczestników będzie mógł zdiagnozować poziom swoich kompetencji trenerskich wykorzystując do tego wyniki badania kwestionariuszem indywidualnego stylu komunikacji i działania MBTI oraz rezultaty ćwiczeń wstępnych. 
Pozwoli to dokładniej poznać i zrozumieć swój styl prowadzenia szkoleń, a przez porównanie z kolegami i koleżankami o innych preferencjach osobowościowych trafnie zdefiniować swoje obszary do rozwoju.

Moduł nr 2: Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i ewaluacja – 16 godzin FAKULTATYWNY

Szkolenie będzie przygotowywało uczestników do takiego diagnozowania tych potrzeb, aby zaprojektowane w rezultacie szkolenia odpowiadały rzeczywistym potrzebom adresatów i organizacji. W tym szkoleniu zostanie wykorzystana metodologia diagnozy znana pod nazwą HPI (Human Performance Improvement) skupiająca się na ścisłym powiązaniu treningu z potrzebami biznesowymi organizacji. 
W części poświęconej ewaluacji szkoleń uczestnicy poznają narzędzia przeznaczone do bieżącego i wstecznego analizowania uzyskanych rezultatów, czyli opanowanej wiedzy, umiejętności i ewentualnej zmiany w postawach.

Moduł nr 3: Prowadzenie szkoleń I – 16 godzin oraz 
Moduł nr 4: Prowadzenie szkoleń II – 16 godzin FAKULTATYWNE

Obydwa moduły będą polegały przede wszystkim na praktycznym prowadzeniu fragmentów szkoleń. Mają one dostarczyć uczestnikom i uczestniczkom wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia szkoleń w sposób interaktywny, oparty na podejściu kompetencyjnym. Poznając prawa uczenia osób dorosłych uczestnicy i uczestniczki rozwiną umiejętność kierowania dynamiką szkolenia utrzymując uwagę i zainteresowanie słuchaczy i słuchaczek, jednocześnie skutecznie przekazując nauczane treści. 
Poznanie i doświadczenie procesu grupowego pozwoli skutecznie dostosowywać się do jego przebiegu w trakcie szkolenia. Da to możliwość uczestnikom i uczestniczkom efektywnie wykorzystać jego etapy oraz odpowiadać na zmieniające się potrzeby grup szkoleniowych. Zgłębione zostaną również przyczyny trudnych sytuacji występujących na sali szkoleniowej oraz sprawdzonych sposobów poradzenia sobie z nimi oraz ze swoimi emocjami.

Moduł nr 5: Projektowanie szkoleń – 16 godzin FAKULTATYWNY

Pozwoli uczestnikom i uczestniczkom optymalnie wykorzystać czas szkolenia na przekazanie najważniejszych z punktu widzenia zlecającego je przedsiębiorstwa treści i dobranie metod gwarantujących jak najlepsze opanowanie wiedzy lub umiejętności przy efektywnym wykorzystaniu czasu szkolenia. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy i uczestniczki nauczą się tak projektować szkolenia, aby w jak najkrótszym czasie nauczyć jasno zdefiniowanych umiejętności i najprzydatniejszej wiedzy, łącząc metody tradycyjnej prezentacji, aktywnych metod angażujących uczestników i uczestniczki oraz szkolenia z krótkimi formami e-learningowymi.

Moduł nr 6: Komunikacja w kontaktach z klientami – 16 godzin FAKULTATYWNY

Dostarczy uczestnikom i uczestniczkom takiej wiedzy i narzędzi z zakresu komunikacji w obsłudze klienta, aby mogli samodzielnie zaprojektować i zrealizować skutecznie szkolenia z tego zakresu dla pracowników i pracownic przedsiębiorstw. W czasie tego modułu przekażemy uczestniczkom i uczestnikom narzędzia pozwalające trafnie zdiagnozować potrzeby w zakresie obsługi klienta, techniki i metody pozwalające w dynamiczny, a jednocześnie pragmatyczny sposób uczyć komunikacji w obsłudze klienta, nauczymy jak modyfikować program takiego szkolenia dostosowując go do realiów biznesowych, specyfiki produktu i systemu współpracy z klientem charakterystycznych dla danego przedsiębiorstwa. Na zakończenie tego modułu w ramach ćwiczenia podsumowującego, uczestnicy i uczestniczki zaprojektują swoje szkolenia z zakresu komunikacji w obsłudze klienta dostosowane do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa, z wykorzystaniem narzędzi i ćwiczeń omawianych w trakcie modułu. 
Wykorzystane w module narzędzia służące realizacji celów projektu: komunikacji z klientem Thomasa Gordona pomagający budować obustronne relacje oparte na szacunku i wzajemnych korzyściach, wspierający budowanie długotrwałych kontaktów będących podstawą konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Moduł nr 7: Warsztat podsumowujący – 24 godziny OBLIGATORYJNY

Warsztat podsumowujący ma na celu ocenę poziomu przyrostu kompetencji uzyskanego przez każdego/ą z uczestników/czek oraz utrwalenie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności zdobytych w czasie trwania całego projektu. Uczestnicy i uczestniczki razem z trenerem/trenerką dokonają na nim przeglądu nauczanych metod, podsumują wdrożone przez siebie nowe umiejętności i zaplanują kolejne etapy rozwoju swoich kompetencji trenerskich. Każdy uczestnik i uczestniczka przeprowadzi samodzielnie zaprojektowany, dwugodzinny, pokazowy moduł szkoleniowy.

Trenerzy prowadzący

COACHING

Coaching indywidualny i grupowy

Prowadzimy coachingi dla następujących branż:

 • Budownictwo i Developerzy
 • Farmacja i Sprzęt Medyczny
 • Finanse i Ubezpieczenia
 • FMCG
 • Instytucje Państwowe
 • IT
 • Logistyka
 • Media
 • Motoryzacja
 • Produkcja
 • Sprzedaż i Sieci Handlowe
 • Telekomunikacja
 • Usługi
 • Wydawnictwa

Coachowie:

DIAGNOZA KOMPETENCJI I POTENCJAŁU

 • Development Centre / Assessment Centre - najbardziej obiektywna i zaawansowana metoda na rynku, polecana dla kadry menedżerskiej i kluczowych pracowników, pozwala na pogłębioną analizę kompetencji, w rozbiciu na poszczególne czynniki: wiedzę , umiejętności i postawy. Wszystkie ćwiczenia wykorzystywane w trakcie sesji AC/DC są każdorazowo projektowane na potrzeby konkretnego projektu i osadzone w realiach firmy, nawiązując do jej specyfiki, uwarunkowań i kontekstu rynkowego.
 • Testy - pozostałe narzędzia używane do diagnozy kompetencji i potencjału:
 • Testy kompetencyjne – efektywna czasowo i kosztowo metoda diagnozująca wiedzę na temat prawidłowych rozwiązań z zakresu badanych kompetencji, opiera się na analizie konkretnych sytuacji biznesowych – idealna w przypadku licznych i rozporoszonych po kraju sił sprzedaży.
 • Testy psychometryczne – certyfikowane testy badające określone cechy psychologiczne człowieka, takie jak np. styl radzenia sobie ze stresem, asertywność, uległość, sumienność, ambicję, otwartość , inteligencję emocjonalną lub też potencjał poznawczy.

GRY STRATEGICZNE

Uczenie się jest najskuteczniejsze kiedy ma fascynującą formę i jednocześnie pozwala wymiernie weryfikować uzyskane rezultaty. Tak działają nasze gry strategiczne. Wciągające, dynamiczne kilku-kilkunasto-godzinne scenariusze, atrakcyjne rekwizyty i twarde wyniki pozwalające uczestnikom jednoznacznie ocenić swoje umiejętności.

Przykładowe kompetencje rozwijane przez nasze gry:

 • Współpraca zespołowa,
 • Komunikacja,
 • Planowanie i organizacja,
 • Innowacyjność

WSPARCIE ORGANIZACJI

Wsparcie organizacji

 • Wspomaganie wdrażania zmian w organizacji
 • Implementacja standardów obsługi klienta
 • Wprowadzanie kultury organizacyjnej

AKADEMIA SAMOZARZĄDZANIA

Wprowadzenie do samozarządzania (turkusu)

Cykl siedmiu warsztatów o tym, jak tworzyć samozarządzające się zespoły. Już w czasie drugiego warsztatu zespół szkoleniowy zaczyna się samozarządzać. Dzięki temu uczestnicy nie tylko uczą się jak tworzyć takie zespoły, ale doświadczają jak to jest być członkiem takiej organizacji.

Niektóre kompetencje rozwijane w AS:

 • Zespołowa realizacja projektów
 • Moderowanie spotkań biznesowych
 • Zespołowe podejmowanie decyzji
 • Praca z konfliktem
 • Komunikacja emocji w środowisku biznesowym
 • Więcej informacji o AS